Privacy statement

de Buitenbroeder, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

http://www.debuitenbroeder.nl 

Gevestigd te Arnhem

06-38888044 

info@debuitenbroeder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

de Buitenbroeder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

de Buitenbroeder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • burgerservicenummer (BSN) 
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

de Buitenbroeder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren zoals de uitvoering van uw begeleidingstraject.
 • de Buitenbroeder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens van uw verwijzing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

de Buitenbroeder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na vastlegging van de gegevens;

Delen van persoonsgegevens met derden 

de Buitenbroeder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dus als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen. Of voor een terugrapportage naar uw huisarts, verwijzer, bedrijfsarts. Dit gaat altijd in overleg en met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. de Buitenbroeder deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

de Buitenbroeder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Buitenbroeder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debuitenbroeder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de Buitenbroeder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

de Buitenbroeder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Buitenbroeder via 06-38888044 of via info@debuitenbroeder.nl